Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • โปรดเกล้าฯ รองปลัด มท.-อธิบดี พ่วงผู้ว่าฯ 20 จังหวัด

โปรดเกล้าฯ รองปลัด มท.-อธิบดี พ่วงผู้ว่าฯ 20 จังหวัด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

 โปรดเกล้าฯ รองปลัด มท.-อธิบดี พ่วงผู้ว่าฯ 20 จังหวัด

โดยมีรายละเอียดว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 24 ราย ดังนี้

1คำพูดจาก สล็อต888. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ครม.เคาะโยกย้ายแต่งตั้งผู้ว่าฯ – ข้าราชการ "มหาดไทย" รวม 24 ตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ 2 ปลัด “ลวรณ แสงสนิท” – “ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ”

2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

4.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. นายสนั่น พงษ์อักษร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายชลธี ยังตรง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นายสุภกิณห์ แวงชิน พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวง

9. นายทวี เสริมภักดีกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวง

10. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวง

11. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

12. นายสุพจน์ รอดเรื่อง ณ หนองคาย พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวง

13. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวง

14. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง

15. นายอำพล พงศ์สุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สำนักงานปลัดกระทรวง

16. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

17. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง

18. นายสมนึก พรหมเขียว พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง

19. นายศักระ กปิลกาญจน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานปลัดกระทรวง

20. นายผล ดำธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวง

21. นายบัญชา เชาวรินทร์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

22. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

23. นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สำนักงานปลัดกระทรวง

24. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา เอเชียนเกมส์ 2022 วันที่ 3 ต.ค. 66 ของนักกีฬาไทย

โปรแกรมแข่งวอลเลย์บอลหญิงไทย รอบ 8 ทีมสุดท้าย ทำศึกเอเชียนเกมส์ 2022

ตลาดรถกระบะร่วงหนักสัดส่วนเหลือ 32% ฟอร์ดอัดแคมเปญหนักหวังซื้อใจ